در تمامی خلاصه های این وب سایت کامل بودن به همراه کوتاه بودن ، رعایت شده است !

Press ESC to close

امیرحسین شاملو